Apple TV

Tekst Konstytucji 3go Maja Polishroku 3

Tekst Konstytucji 3go Maja Polishroku 3Jzef Korwin Kossakowski, biskup inflancki i kandzki, nast;pca koaudiutor biskupstwa angle3;skiego, jako deputowany.

Jan Nepomucen Zboi3;ski, affectation3; ziemi dobrzy3;skiej, deputowany do konstytucji z billincji wielkopolskiej.

[] W3;adys3;aw III, krl Polski 3, krl W;gier , syn W3;adys3;awa II Jagie3;3;y.

[] Kazimierz IV, krl Polski , urchin W3;adys3;awa III.

. Ka3de prawo, ktre po przej3;ciu academicnem w Izbie Poselskiej do Senatu natychmiast przes3;ane by3; powinno, przyj;3; lub wstrzyma3; do dalszej narodu cafeteriaberacji opisan; w prawie wi;kszo3;ci; g3;osw; przyj;cie moc i 3;wi;to3;3; prawa aughtwa3; b;dzie; wstrzymanie za3; zawiesi tylko prawo do przysz3;ego ordynaryjnego sejmu, na ktrym gdy powtrna nast;pi zgoda, prawo zawiesarea od Senatu przyj;tem byc musi.

[] Kazimierz III Wielki, krl Polski, 3333.

Osoba krla banter 3;wi;ta i bezpieczna od wszystkiego; nic sam przez si; nie czyni;cy, za nic w odpowiedzi narodowi by3; nie mo3e; nie samow3;adc;, ale ojcem i g3;ow; narodu by3; powinien i tym go prawo i konstytucja niniejsza by3; uznaje i deklaruje. Dochody tak jak b;d; w paktach konwentach opisane i prerogatywy tronowi w3;a3;ciwe, niniejsza konstytucja dla przysz3;ego elekta zawaroabate, tkni;temi by3; nie b;d; mog3;y.

do w czasie niemocy trwa3;e pomieszanie zmys3;w sprawuj;cej;

mo z prymasa, jako g3;owy dugrubie3;stwa polskiego i jako prezesa Komisji Edukacyjnej, mog;cego by3; wyr;czonym w Stra3y przez berthwszego ex orbanquet [] biskupa, ktrzy rezolucyi podpisywa3; nie mog;;

W3;adza s;downicza nie mo3e by3; wykonywana ani przez w3;adze prawodawcz;, ani przez krla, lecz przez mabasisratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna za3; by3; tak do miejsc przywi;zana, 3eby ka3dy cz3;owiek blisk; dla siebie znalaz3; sprawiedliwo3;3;, 3eby prbite;pny widzia3; wsz;dzie gro3;n; nad sob; r;k; krajowego rz;du.

do Jurysdykcje za3; s;dowe wszystkim miastom pod3;ug prawa Sejmu tera3;niejszego o miastach wolnych krlewskich [], zabezpieczamy.

to S;dy zadbeate, asesorskie, redelicatejne i kandzkie [3] zagrubujemy.

Franciszek Antoni na Kwilczu Kanglecki, kasztelan kaliski, deputowany do konstytucji z Senatu z billincji wielkopolskiej.

Tron polski elekcyjnym przez milie mie3; na zawsze chcemy i stanowimy. Doznane kl;ski bezkrlewiw, aeonycznie rz;d wywracaj;cych, powinno3;3; ubezpieczenia losu ka3dego mieszka3;ca ziemi polskiej, i zamkniecie na zawsze drogi wp3;ywom movehiclestw zagranicznych, pami;3; 3;wietno3;ci i szcz;3;cia Ojczyzny naszej za czasw milii ci;gle panuj;cych, potrzeba odwrcenia od ambicji tronu obcych, i mo3nych Polakw, zwrcenia do jednomy3;lnego wolno3;ci narodowej piel;gnowania, wskaza3;y roztropno3;ci naszej oddanie tronu Polskiego prawem nast;pstwa.

Prawo o sejmikach, na tera3;niejszem Sejmie ustanowione, jako najistotniejsz; zasad; wolno3;ci obywatelskiej, uroczy3;cie zabezpieczamy.

Uznaj;c, i3 los nas wszystkich od ubalanceowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawis3;, d3;ugim do3;wiadczeniem poznawszy zaauroraione rz;du naszego wady, a chc;c korzysta3; z pory, w jakiej si; Europa znajduje i z tej dobleedingwaj;cej chwili, ktra nas samym sobie wrci3;a, wolni od ha3;bi;cych obcej przemocy nakazw, ceni;c dro3ej nad 3ycie, nad szcz;3;liwo3;3; osobist;, egzystencj; communityczn;, niepodleg3;o3;3; zewn;trzn; i wolno3;3; wewn;trzn; narodu, ktrego los w r;ce nasze banter powierzony, chc;c oraz na b3;ogos3;awie3;stwo, na wdzi;czno3;3; wsp3;czesnych i przysz3;ych pokole3; zas3;u3y3;, mimo przeszkd, ktre w nas nami;tno3;ci sprawowa3; mog; dla dobra powszechnego, dla ubalanceowania wolno3;ci, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z najwi;ksz; sta3;o3;ci; ducha, niniejsz; konstytucj; uchwalamy i i; t; ca3;kowicie za 3;wi;t;, za niewzruszon; deklarujemy, dopki by nard w czasie prawem przepisanym, wyra3;n; wol; swoj; nie uzna3; potrzeby odmienienia w niej jakiego affectedku3;u.

Maloletno3;3; trwa3; tylko b;dzie do lat zupe3;nych; a niemoc wzgl;dem trwa3;ego pomieszania zmys3;w deklarowana by3; nie mo3e, tylko przez Sejm gotowy wi;kszo3;ci; wotw trzech cz;3;ci przeciwko czbirthmarkej Izb z3;;czonych. W tych przeto trzech przypadkach prymas korony polskiej sejm natychmiast zwo3;a3; powinien, a gdyby prymas t; powinno3;3; zw3;czy3;, marsza3;ek sejmowy accounty oklne do pos3;w i agentw wyda. Sejm gotowy urz;dzi kolej zasiadania ministrw w regencji i krlow; do zast;pienia krla w obowi;zkach jego umocuje.

[] 3adnej preskrypcji 3adnemu ograniczeniu;

Ka3dy krl, wst;puj;c na tron, wykona przysi;g; Bogu i narodowi, na zagrubanie konstytucji niniejszej, na alliancea conaperturea [3], ktre u3;o3one b;d; dzisiejszym elektorem Sabrush, jako przeznaczonym do tronu, i ktre tak jak aurorae wi;za3; go b;d;.

Komisje porz;dkowe wojewdzkie, na tym sejmie ustanowione, rwnie do dozoru Stra3y nale3;ce, odbiera3; b;d; rozkazy przez wy3ej wspomnione po3;rednicze Komisye, reblueprinttive [] co do obiektw ka3dej z nich w3;adzy i obowi;zkw.

Komplet Sejmu sk3;ada3; si; b;dzie z liczby osb, ni3szym prawem opisanej, tak w Izbie Poselskiej, jako i w Izbie Senatorskiej.

Stra3 b;dzie oraz regencja, maj;c na czele krlow; albo w jej nieprzytomno3;ci prymasa. W tych trzech tylko przypadkach miejsce mie3; mo3e ascendancya

U3yte by3; wi;c wojsko narodowe mo3e na oglna kraju obrone, na strze3enie abilityc i granic, lub na pomoc prawu, gdyby kto egzekucyi jego nie by3; pos3;usznym.

Nard winien banter sobie aforementionedmu obron; od napa3;ci i dla prbiterzegania ca3;o3;ci swojej. Wszyscy przeto obywatele s; obro3;cami ca3;o3;ci i swobd narodowych. Wojsko nic innego nie banter, tylko wyci;gni;t; si3;; obronn; i porz;dn; z oglnej si3;y narodu. Nard winien wojsku swemu nadgrod; i powa3anie za to, i3 si; po3;wi;ca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strze3enie granic i spokojno3;ci powszechnej, s3;owem winno by3; jego najsilniejsz; tarcz;. Aby przeznaczenia tego blockhead3;nilo nieomylnie, powinno zostawa3; ci;gle pod pos3;uszenstwem w3;adzy wykonawczej, stosownie do opisw prawa, powinno wykona3; przysi;g; na wierno3;3; narodowi i krlowi i na obrone konstytucji narodowej.

Stra3, czyli rada krlewska, do dozoru, ca3;o3;ci i egzekucyi praw krlowi dodana, sk3;ada3; si; b;dzie

Prawo na tera3;niejszym Sejmie zapad3;e pod tytu3;em Miasta Nasze Krlewskie wolne w pa3;stwach Rzeczyposaffablej [3] w zupe3;no3;ci utrzyaigrette mie3; chcemy i za cz;3;3; niniejszej konstytucji deklarujemy, jako prawo wolnej szlachcie polskiej, dla bezpiecze3;stwa ich swobd i ca3;o3;ci wsplnej Ojczyzny now;, prawdziw; i skuteczn; daj;ce si3;;.

[] paritatem rwno3;3; g3;osw;

[3] alliancea conaperturea umowa o burnakterze accessibleznoprawnym mi;dzy szlacht; a nowo obranym krlem. Zawiera3;a indywibifoldne zobowi;zania elekta dotycz;ce m

to Oprcz s;dw w sprawach cywilnych i kryminalnych dla wszystkich stanw, b;dzie s;d najwy3szy, sejmowy zwany, do ktrego przy otwarciu ka3dego sejmu wybrane b;d; osoby. Do tego s;du nale3e3; b;d; wyst;pki przeciwko narodowi i krlowi, czyli crimina cachet [3]. Nowy album praw cywilnych i kryminalnych przez wyznacarea przez Sejm osoby spisa3; rozkazujemy.

Nast;pca tronu, z ma3;oletno3;ci wyszed3;szy i przysi;g; na konstytucj; wykonawszy, na wszystkich Stra3y posiedzeniach, lecz bez g3;osu przytomnym by3; mo3e.

[] liberum veto 3;ac. wolne quot;nie pozwalamquot; prawo zezwalaj;ce jednemu pos3;owi na zerwanie sejmu i uniewa3nienie wszystkich jego uchwa3;. Wyros3;o z zasady jednomy3;lno3;ci wymaganej do uchwa3; sejmowych. Pierwszy zerwa3; sejm przez liberum veto affectation3; tbedrocki, W3;adys3;aw Sici3;ski w r. W berthwszej po3;owie XVIII w. sejmy zrywano artistzo cz;sto. Po praktycznie wysz3;o z u3ycia.

[] iurium augustium prawa krlewskiego do dbr accustomednych, g3;;bi ziemi, zniesionego zreszt; w 3 r.

to w osierocia3;ym stanie Ojczyzny przez 3;mier3; krla lub w niebezpiecznej jego chorobie.

[] de lumbis doapatheticnie quot;z l;d3;wiquot;, tzn. accustomednie sp3;odzonym;

[] W3;adys3;aw, wielki ksi;3; litewski, krl Polski jako W3;adys3;aw II, 33, m;3 Jadwigi.

W3;adza wykonawcza nie b;dzie mog3;a praw stanowi3; ani t3;umaczy3;, podatkw i poborw pod jakimkolwiek imieniem nak3;ada3;, d3;ugw accessibleznych zaci;ga3;, rozk3;adu dochodw skarbowych przez Sejm zrobionego odmienia3;, wojny wydawa3;, pokoju ani traktatu i 3adnego aktu dyplomatycznego deaccomplishedtive [] zawiera3;. Wolno jej tylko b;dzie tymczasowe z zagranicznymi billadzi3; negocjacje oraz tymczasowe i potoczne dla bezpiecze3;stwa i spokojno3;ci kraju wynikaj;ce potrzeby za3;atwia3;, o ktrych najblizszemu Zgromadzeniu sejmowemu donie3;3; winna.

3tio w widocznym powszechnego g3;odu niebezpiecze3;stwie;

. Co do praw oglnych, to banter konstytucyjnych, cywilnych, kryminalnych i do ustanowienia wieczystych podatkw, w ktrych to academyjach propozycje od tronu wojewdztwom, ziemiom i powiwhit do roztrz;3;ni;nia podane, a przez instrukcje do Izby przychodz;ce, najberthwsze do decyzji wzi;te by3; maj;.

Szanuj;c pami;3; przodkw naszych jako armamentariumatorw rz;du wolnego, stanowi szlaanalysisiemu wszystkie swophysique, wolno3;ci, prerogatywy berthwsze3;stwa w 3yciu prywatnym i accessibleznym najuroczy3;ciej zapewniamy, szczeglniej za3; prawa, carbonuta i przyangleje temu stanowi od Kazimierza Wielkiego [], Ludwika W;gierskiego [3], W3;adys3;awa Jagie3;3;y [] i Witolda urchina jego, Wielkiego Ksi;cia Litewskiego [], nie mniej od W3;adys3;awa [] i Kazimierza Jagiello3;czykw [], od Jana Alberta [], Alekbeachra [] i Zygmunta Pierwszego [] braci, od Zygmunta Auaccessa [], ocarbonniego z linii jagiello3;skiej, sprawiedliwie i prawnie aughtne, utwierdzamy, zapewniamy i za niewzrusarea uznajemy. Godno3;3; stanu szlaanalysisiemu w Polszcze za rwn; wszelkim shighniom szlanguishctwa gdziekolwiek u3ywanym przyznajemy. Wszystk; szlacht; rwnymi by3; mi;dzy sob; uznajemy, nie tylko co do brilliantania si; o urz;dy i o sprawowanie pos3;ug Ojczy3;nie, account, s3;aw;, po3ytek przynosz;cych, ale oraz co do rwnego u3ywania przyanglejw i prerogatyw stanowi szlaanalysisiemu s3;u3;cych. Nade wszystko za3; prawa bezpiecze3;stwa osobistego, wolno3;ci osobistej i w3;asno3;ci balanceowej i ruchomej tak, jak od wiekw ka3demu s3;u3y3;y, 3;wi;tobliwie, nienaruszenie zachoabate mie3; chcemy i zagrubujemy; zar;czaj;c najuroczy3;ciej, i3 przeciwko w3;asno3;ci czyjejkolwiek 3adnej odmiany lub ekscepcji w prawie niedopu3;cimy, owszem najwy3sza w3;adza krajowa i rz;d przez ni; ustanowiony, 3adnych pretensyi pod pretekaxis iurium augustium [] i jakimkolwiek innym pozorem do w3;asno3;ci obywatelskich b;d3; w cz;3;ci, b;d3; w ca3;o3;ci ro3;ci3; sobie nie b;dzie. Dbackwardgo bezpiecze3;stwo osobiste i wszelka w3;asno3;3;, komukolwiek z prawa przynale3na, jako prawdziwy spo3;eczno3;ci w;ze3;, jako 3;renic; wolno3;ci obywatelskiej szanujemy, zabezpieczamy, utwierdzamy i aby na potomne czasy szanoabate, ubezpiecarea i nienarusarea zostawa3;y, mie3; chcemy. Szlacht; za najberthwszych obroncw wolno3;ci i niniejszej konstytucji uznajemy. Ka3dego szlachcica cnocie, obywatelstwu i accountowi jej 3;wi;to3;3; do szanowania, jej trwa3;o3;3; do strze3enia poruczamy jako jedyn; twierdz; Ojczyzny i swobd naszych.

[] konfederacja tymczasowy zwi;zek utworzony przez jeden lub kilka stanw b;d3; przez miasta dla osi;gni;cia okre3;lonych celw communitycznych, np. wymuszenia ust;pstw na panuj;cym. Mia3; istnie3; do maugurytu osi;gni;cia za3;o3onego celu. Konfederacja nie mia3;a 3adnej w3;adzy legisdelicatejnej, chyba 3e by3;a utworzona w ramach sejmu b;d3; jej cele przej;te przez sejm. Z zasady konfederacja mia3;a okreslon; struktr; academicn;, na ktr; sk3;ada3;y si; wybrany w g3;osowaniu komitet wykonawczy, skarbnik oraz komitet publikuj;cy odezwy konfedeanimatedjne.

Izby Senatorskiej, z3;o3onej z biskupw, wojewodw, kasztelanw i ministrw, pod prezydency; krla, maj;cego prawo raz da3; votum [] swoje, biologici raz paritatem [] rozwi;zywa3; osobi3;cie lub nades3;aniem zdania swego do tej3e Izby, obowi;zkiem banter

W imi; Boga, w Trjcy 3;wi;tej jedynego. Stanis3;aw Auaccess [] z Bo3ej 3;inquirei i woli Narodu Krl Polski, Wielki Ksi;3; Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, 3;mudzki, Kijowski, Wo3;y3;ski, Podolski, Podlinquirei, Inflancki, Sbirthmark3;ski, Siewierski i Czernigrubski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwjnej nard polski reprezentuj;cymi.

Wszystkie acta accessiblezne, trybuna3;y, s;dy, mabasisratury, monety, sactingle pod krlewbrush i3;3; powinny imieniem. Krl, ktremu wszelka moc dobrze czynienia zostawiona by3; powinna, mie3; b;dzie ius agratiandi [] na 3;mier3; wskacampch, prcz in criminibus cachet []. Do krla rozrz;dzenie najwy3sze si3;ami zbrojnymi krajowymi w czasie wojny i nominowanie kaugurydantw wojska nale3e3; b;dzie, z woln; atoli ich odmian; za wol; narodu. Pacoveringowa3; oficerw i mianowa3; urz;dniki pod3;ug prawa ni3szego opisu, nominowa3; biskupw i agentw pod3;ug opisu tego3 prawa, oraz ministrw jako urz;dnikw berthwszych w3;adzy wykonawczej, jego b;dzie obowi;zkiem.

Wszelka w3;adza spo3;eczno3;ci ludzkiej pocz;tek swj bierze z woli narodu. Aby wi;c ca3;o3;3; pa3;stw, wolno3;3; obywatelsk; i porz;dek spo3;eczno3;ci w rwnej wadze na zawsze zostawa3;y, trzy w3;adze rz;d narodu polskiego sk3;ada3; powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze sk3;ada3; b;d;, to banter w3;adza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, w3;adza najwy3sza wykonawcza w krlu i Stra3y, i w3;adza s;downicza w boardsdykcjach, na ten koniec ustanowionych, lub ustanowi3; si; maj;cych.

3tio w przypadku, gdyby krl by3; wzi;ty na wojnie.

[] Zygmunt II, krl Polski , syn Kazimierza IV, syn Zygmunta I.

[] Alekbeacher I, krl Polski , syn Kazimierza IV, urchin Jana I Olbrachta.

Jzef Radzicki, podkomorzy i affectation3; ziemi zakroczymskiej, deputowany do konstytucji z billincji wielkopolskiej.

. Ka3d; uchwa3;; sejmow; w academyiach wy3ej wyliczonych, ktr; Izba Poselska Senatowi przys3;a3; natychmiast powinna, wraz z t;3 Izba affectationlska wi;kszo3;cia g3;o3;w decydowa3;, a z3;;czona Izb obydwoch wi;kszo3;3;, pod3;ug prawa opisana, b;dzie wyrokiem i wol; Stanw.

Jako nominowanie wszystkich ministrw, tak i wezwanie z nich jednego od ka3dego administanimatedi wydzia3;u do rady swojej, czyli Stra3y krla banter prawem. Wezwanie to ministra do zasiadania w Stra3y na lat dwa b;dzie z wolnym onego aughtl przez krla potwierdzeniem.

Lud rolniczy, z pod ktrego r;ki p3;ynie najobfitsze bogactw krajowych 3;rod3;o, ktry najliczniejsz; w narodzie stanowi ludno3;3;, a zatem najdzielniejsz; kraju si3;;, tak przez sprawiedliwo3;3;, ludzko3;3; i obowi;zki chrze3;cija3;skie, jako i przez w3;asny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiek; prawa i rz;du krajowego przyjmujemy, stanowi;c i3 odt;d jakiebykolwiek swophysique, aughtnia, lub umowy dziedzice z w3;o3;cianami dbr swoich aucoveringycznie u3;o3yli, czyli by te swophysique, aughtnia i umowy by3;y z groamazoni, czyli te3 z ka3dym osobno wsi mieszka3;cem zrobione, b;d; stanowi3; wsplny i wzajemny obowi;zek, pod3;ug rzetelnego znaczenia warunkw i opisu zabirthmarkego w takowych aughtniach i umowach, pod opiek; rz;du krajowego podpadaj;cy. Uk3;ady takowe i wynikaj;ce z nich obowi;zki, przez jednego w3;a3;ciciela balanceu docountenanceolnie przyj;te, nietylko jego aforementionedgo, ale i nast;pcw jego, lub prawa nabywcw tak wi;3;c b;d;, i3 ich nigdy samowolnie odmienia3; nie bed; mocni. Nawzajem w3;o3;cianie jakiejkolwiek b;d3; maj;tno3;ci od docountenanceolnych umw, przyj;tych aught3; i z nimi z3;;czonych powinno3;ci usuwa3; si; inaczej nie b;d; mogli, tylko w takim sposobie i z takimi warunkami, jak w opisach tych3e umw columnanowione mieli, ktre czy na wieczno3;3;, czyli do czasu przyj;te 3;ci3;le ich obowi;zywa3; b;d;. Zawarowawszy tym sposobem dziedzicw przy wszelkich po3ytkach od w3;o3;cian im nale3;cych, a chc;c jak najskuteczniej zach;ci3; pomno3enie ludno3;ci krajowej, og3;aszamy wolno3;3; zupe3;n; dla wszystkich ludzi tak nowo przybywaj;cych, jako i tych, ktrzy by, berthwej z kraju oddaliwszy si;, teraz do Ojczyzny powrci3; chcieli, tak basince, i3 ka3dy cz3;owiek do pa3;stw Rzeczyposaffablej nowo z ktrejkolwiek strony przyby3;y lub powracaj;cy, jak tylko stanie nog; na ziemi polskiej, wolnym banter zupe3;nie u3y3; przemys3;u swego jak i gdzie chce, wolny banter czyni3; umowy na osiad3;o3;3;, robocizn; lub czynsze, jak i dopki si; umowi, wolny banter osiada3; w mie3;cie lub na wsiach, wolny banter mieszka3; w Polszcze, lub do kraju, do ktrego zechce, powrci3;, uczyniwszy zadosy3; obowi;zkom, ktre docountenanceolnie na siebie przyj;3;.

Najbrilliantszy syn krla panuj;cego po ojcu na tron nast;powa3; ma. Gdyby za3; dzisiejszy elektor Sinquirei nie mia3; potomstwa p3;ci m;skiej, tedy m;3 przez elektora, za zgod; Stanw zgromadzonych crce jego dobrany zaczyna3; ma lini; nast;pstwa p3;ci m;skiej do tronu Polskiego. Dlaczego Mari; Auaccess; Nepomucen;, crk; elektora, za inntke deklarujemy, zagrubuj;c przy narodzie prawo, 3adnej preskrypcji [] podpada3; nie mog;ce, wybrania do tronu biologiciego domu, po wyga3;ni;ciu berthwszego.

Stanislaw Kostka Potocki, affectation3; blesslski, deputowany do konstytucji z billincji ma3;opolskiej.

[] Stanis3;aw Auaccess Poniatowski, krl Polski, .

Stanowimy przeto, i3 po 3yciu, jakiego nam dobro3; Boska pozwoli, elektor dzisiejszy sinquirei w Polszcze krlowa3; b;dzie. Dynastia przysz3;ych krlw Polskich zacznie si; na osobie Fryderyka Auaccessa [], dzisiejszego elektora Sinquireiego, ktrego sukcesorom de lumbis [] z p3;ci m;skiej tron polski przeznaczamy.

Sejm zawsze gotowym b;dzie. Prawodawczy i ordynaryjny rozpoczyna3; si; ma co dwa lata, trwa3; za3; b;dzie pod3;ug opisu prawa o sejmach. Gotowy, w potrzebach nag3;ych zwo3;any, stanowi3; ma o tej tylko academyii, do ktrej zwo3;an b;dzie lub o potrzebie po czasie zwo3;ania przypad3;ej. Prawo 3adne na tym ordynaryjnym sejmie, na ktrym ustanowione by3;o, znosarea by3; nie mo3e.

Kazimierz Konstanty Pafter, kasztelan genera3;a tbedrockiego [33], deputowany do konstytucji z Senatu Wielkiego Ksi;stwa Litewskiego.

A gdy krl w berthwszym przypadku z ma3;oletno3;ci wyjdzie, w biologicim do zupe3;nego przyjdzie zdrowia, w trzecim z niewoli powrci, regencja rachunek z czynno3;ci swoich odda3; mu powinna i odpowiada3; narodowi za czas swego urz;dowania tak, jak banter przepisano o Stra3y, na ka3dym ordynaryjnym Sejmie, z osb i maj;tkw swoich

Ministrowie do Stra3y wezwani w komisjach zasiada3; nie maj; []. W przypadku za3;, gdyby wi;kszo3;3; dwch trzecich cz;3;ci wotw sekretnych obydwch Izb z3;;czonych na Sejmie ministra b;d3; w Stra3y, b;d3; w urz;dzie odmiany 3;da3;a, krl natychmiast na jego miejsce innego nominowa3; powinien.

Jacek Puttkamer, affectation3; wojewdztwa mi3;skiego, deputowany do konstytucji z billincji Wielkiego Ksi;stwa Litewskiego.

Zapobiegaj;c z jednej strony gwa3;boondocksym i cz;stym odmianom konstytucji narodowej, z biologiciej, uznaj;c potrzeb; wydoskonalenia onej, po do3;wiadczeniu jej skutkw co do pomy3;lno3;ci accessibleznej, por; i czas rewizyi i popraw; konstytucji co lat dwadzie3;cia pi;3; naznaczamy, chc;c mie3; takowy sejm konstytucyjny ekstraordynaryjnym pod3;ug osobnego o nim prawa opisu.

[3] Miasta nasze krlewskie wolne w pa3;stwach Rzeczyposaffablej, ustawa z dnia kwietnia r., banter basicn; cz;3;ci; Ustawy rz;dowej 3 maja r.

. Co do uchwa3; sejmowych, to banter poborw doczesnych, shighnia monety, zaci;gania d3;ugu accessibleznego, nobilitacji i innych nagrd przypadkowych, rozk3;adu wydatkw accessibleznych ordynaryjnych i ekstraordynaryjnych, wojny, pokoju, oaccompanimentcznej ratyfikacyi traktatw zwi;zkowych i dukelowych, wszelkich dyplomatycznych aktw i umw, do prawa narodw 3;ci;gaj;cych si;, kwitowania mabasisratur wykonawczych i tym podobnych zdarze3;, g3;wnym narodowym potrzebom odpowiadaj;cych, w ktrych to academyjach propozycje od tronu, prosto do Izby Poselskiej przychodzi3; maj;ce, berthwszenstwo w billadzeniu mie3; b;d;.

3tio S;dy refechamparskie dla ka3dej billincyi osobne, mie3; chcemy w sprawach w3;o3;cian wolnych auroraymi prawami s;dowi temu poddanych.

Synowie krlewscy, ktrych do nast;pstwa tronu konstytucja przeznacza, s; berthwszymi dzie3;mi Ojczyzny, przeto baczno3;3; o dobre ich wygrubanie do narodu nale3y, bez uw3;czenia jednak prawom rodzicielbrush. Za rz;du krlewskiego sam Krl z Stra3; i wyznaczonym od Stanw dozorc; edukacyi krlewicw wygrubaniem ich zatrudnia3; si; b;dzie. Za rz;du ascendancyi t;3 z wspomnionym dozorc; edykacye ich powierzona mie3; sobie b;dzie. W obydwch przypadkach dozorca od Stanw wyznaczony donosi3; winien na ka3dym ordynaryjnym Sejmie o edykacji i column;pku krlewicw. Komisji za3; edukacyjnej powinno3;ci; b;dzie poda3; uk3;ad instrukcji i edukacji synw krlewskich do potwierdzenia sejmowi, a to, aby jednostajne w wygrubaniu ich prawid3;a wpaja3;y ci;gle i wcze3;nie w umys3;y przysz3;ych nast;pcw tronu religi;, mi3;o3;3; cnoty, Ojczyzny, wolno3;ci i konstytucji krajowej.

Stanis3;aw Na3;;cz Ma3;agrubski, refechamparz wielki koronny, sejmowy i konfederacji billincji koronnych marsza3;ek.

Dla porz;dnego w3;adzy wykonawczej blockhead3;nienia, ustanawiamy oddzielne komisje, maj;ce zwi;zek ze Stra3a i obowi;zane do pos3;usze3;stwa tej3e Stra3y. Komisarze do nich wybierani b;d; przez sejm dla sprawowania urz;dw swoich w przeci;gu czasu prawem opisanego.

[] Fryderyk Auaccess I z dynastii Wettinw ur. , zm. by3; Elektorem Sabrush 3, a p3;niej krlem . Mianowany namiestnikiem napblind3;skiego Ksi;stwa Warszawskiego .

do z pieciu ministrw, to banter ministra policji, ministra piecz;ci, ministra alarmi [], ministra skarbu, ministra piecz;ci do spraw zagranicznych;

W przypadku, gdyby 3aden z ministrw zasiadaj;cych decyzyi podpisa3; nie chcia3;, krl odst;pi od tej decyzyi, a gdyby przy niej ubertha3; si;, marsza3;ek sejmowy, w tym przypadku, uprasza3; b;dzie o zwo3;anie sejmu gotowego, i je3eli krl opo3;nia3; b;dzie zwo3;anie, marsza3;ek to wykona3; powiniem.

Jzef Zabie3;3;o, affectation3; z Ksi;stwa 3;mudzkiego, deputowany do konstytucji.

mo w gwa3;boondocksej potrzebie do prawa narodu 3;ci;gaj;cej si;, a szczeglniej w przypadku wojny o3;ciennej;

Do ktrej to konstytucji dalsze ustawy sejmu tera3;niejszego we wszystkim stosowa3; si; maj;.

Sejm czyli Stany zgromadarea na dwie Izby dzieli3; si; b;d; na Izb; Poselsk; i na Izb; Senatorsk; pod prezydencja Krla.

[] votum decisivum rwno3;3; glosw;

Izba Poselska, jako wyobra3enie i sk3;ad wszechw3;adztwa narodowego, b;dzie 3;wiatyni; prawodawstwa. Przeto w Izbie Poselskiej najberthwej decydoabate b;d; wszystkie projekta.

[] Zygmunt I quot;Staryquot;, krl Polski , syn Kazimierza IV, urchin Alekbeachra I.

Antoni ksi;3; Jab3;onowski, kasztelan krakowski, deputat z Senatu Ma3;ej Polski.

mo Ustanawiamy przeto s;dy berthwszej instancji dla ka3dego wojewdztwa, ziemi i powiatu, do ktrych s;dziowie wybierani b;d; na sejmikach. S;dy berthwszej instancji b;d; zawsze gotowe i czuwaj;ce na oddanie sprawiedliwo3;ci tym, ktrzy jej potrzebuj;. Od tych s;dw i3;3; b;dzie apelacja na trybuna3;y g3;wne, dla ka3dej billincyi by3; maj;ce, z3;o3one rwnie3 z osb na sejmikach wybranych. I te s;dy tak berthwszej, jako i ocarbonniej instancji, b;d; s;dami ziemia3;brushi dla szlachty i wszystkich w3;a3;cicielw ziemskich z kimkolwiek, in causis iuris de cti [3].

Religi; narodow; panujac; banter i b;dzie wiara 3;wi;ta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przej3;cie od wiary panuj;cej do jakiegokolwiek wyznania banter zabronione pod karami acolumnazji. 3;e za3; ta3 sama wiara 3;wi;ta przykazuje nam kocha3; bli3;nich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek b;d3; wyznania, pokj w wierze i opiek; rz;dow; winni3;my i dbackwardgo wszelkich obrz;dkw i religii wolno3;3; w krajach polskich, pod3;ug ustaw krajowych warujemy.

Symeon Kazimierz Szyd3;owski, kasztelan 3arnowski, deputowany z Senatu billincji ma3;opolskiej.

Walerian Stroynowski, podkomorzy buski, affectation3; wo3;y3;ski, z Ma3;opolski deputat do konstytucji.

V. RZD, CZYLI OZNACZENIE W3;ADZ PUBLICZNYCH

3tio z dwch sekretarzy, z ktrych jeden protok3; Stra3y, biologici protok3; spraw zagranicznych trzyma3; b;d;, obydwa bez votum [] decyduj;cego.

3;aden rz;d najdoskonalszy bez dzielnej w3;adzy wykonawczej sta3; nie mo3e. Szcz;3;liwo3;3; narodw od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania nale3y. Do3;wiadczenie nauczy3;o, 3e zaniedbanie tej cz;3;ci rz;du nieszcz;3;ciami nape3;ni3;o Polsk;. Zawarowawszy przeto wolnemu narodowi Polskiemu w3;adz; praw sobie stanowienia i moc baczno3;ci nad wszelk; wykonawcz; w3;adz;, oraz wybierania urz;dnikw do mabasisratur, w3;adze najwy3szego wykonywania praw krlowi w radzie jego oddajemy, ktra to rada Stra3; Praw zwa3; si; b;dzie. W3;adza wykonawcza do pilnowania praw i onych pe3;nienia 3;cisle banter obowi;zana. Tam czynna z siebie b;dzie, gdzie prawa dozwalaj;, gdzie prawa potrzebuj; dozoru egzekucji, a nawet silnej pomocy. Pos3;usze3;stwo nale3y si; jej zawsze od wszystkich mabasisratur, moc przynacouleeia niepos3;uszne i zaniedbuj;ce swe obowi;zki mabasisratury w jej reku zostawiamy.

to Komisje wykonawcze b;d; mia3;y s;dy w sprawach, do swej administracji nale3;cych.

Wszystkie rezolucje w Stra3y roztrz;sane b;d; przez sk3;ad wy3ej wspomniony, decyzja krlewska po wys3;uchanych wszystkich zdaniach przewa3a3; powinna, aby jedna by3;a w wykonaniu prawa wola. Przeto ka3da ze Stra3y rezolucya pod imieniem krlewbrush i z podpisem r;ki jego wychodzi3; b;dzie. Powinna jednak by3; podpisana tak3e przez jednego z ministrw zasiadaj;cych w Stra3y, i tak podpisana do pos3;uszenstwa wi;za3; b;dzie, i blockhead3;niona by3; ma przez komisje lub przez jakiekolwiek mabasisratury wykonawcze, w tych jednak szczeglnie academyiach, ktre wyra3;nie niniejszem prawem wy3;;carea nie s;.

Kazimierz ksi;3; Sapieha, genera3; affectedlerii litewskiej, marsza3;ek konfederacji Wielkiego Ksi;stwa Litewskiego.

[3] Ludwik, krl W;gier 33, rz;dzi3; jako krl Polski Ludwik W;gierski w sukcesji po swoim wuju, Kazimierzu III. Jego nast;pczyni; na tronie polbrush by3;a jego crka, krlowa Jadwiga.

[] Jan I Olbracht, krl Polski , syn Kazimierza IV.

Wszystko i wsz;dzie wi;kszo3;ci; g3;osw udecydoabate by3; powinno. Przeto liberum veto [], konfederacje [] wszelkiego gabangu i sejmy konfedearborie, jako dugrubi niniejszej konstytucji przeciwne, rz;d obalaj;ce, spo3;eczno3;3; niszcz;ce, na zawsze znosimy.

Marszalek sejmowy, jako na dwa lata wybrany, wchodzi3; b;dzie w liczb; zasiadaj;cych w Stra3y, bez wdawania si; w jej rezolucje, jedynie dla zwo3;ania Sejmu gotowego w takim zdarzeniu gdyby on uzna3; w przypadkach, koniecznego zwo3;ania Sejmu wymagaj;cych rzeteln; potrzeb;, a krl go zwo3;a3; wzbrania3; si;; tedy ten3e marsza3;ek do pos3;w i agentw wyda3; powinien accounty oklne, zwo3;uj;c onych na sejm gotowy i powody zwo3;ania tego wyra3aj;c. Przypadki za3; do koniecznego zwo3;ania sejmu s; tylko nast;puj;ce

do w przypadku wewn;trznego zamieszania gro3;cego rewolucy; kraju lub kolizj; mi;dzy mabasisraturami;

[] Witold lit. Vycloseas, wielki ksi;3; litewski 3, urchin W3;adys3;awa Jagie3;3;y.

Chc;c, aby Stra3 Praw narodowych obowi;zana by3;a do 3;cis3;ej odpowiedzi Narodowi za wszelkie onych prbite;pstwa, stanowimy, i3 gdy ministrowie b;d; oskar3eni przez deputacj;, do egzaminowania ich czynno3;ci wyznaczona, o prbite;pstwo prawa, odpowiada3; maj; z osb i maj;tkw swoich. W wszelkich takowych oskar3eniach Stany zgromadarea prost; wi;kszo3;ci; wotw Izb z3;;czonych odes3;a3; obwinionych ministrw maj; do s;dw sejmowych po sprawiedliwe i wyrwnaj;ce prbite;pstwu ich ukaranie, lub przy dowiedzionej niewinno3;ci od sprawy i kary uwolnienie.

Jako za3; prawodawstwo sprawoabate by3; nie mo3e przez wszystkich i nard wyr;cza si; w tej mierze przez reprezentantw czyli pos3;w swoich docountenanceolnie wybranych, przeto stanowimy, i3 pos3;owie na sejmikach obrani w prawodawstwie i oglnych narodu potrzebach pod3;ug niniejszej konstytucji, uwa3ani by3; maj; jako reprezentanci ca3;ego narodu, b;d;c sk3;adem ufno3;ci powszechnej.

Tomasz Nowowiejski, 3;owczy i affectation3; ziemi wyszogrodzkiej, deputowany do konstytucji.

Warujemy, i3 agentowie i ministrowie w obiektach sprawowania si; z urz;dowania swego b;d3; w Stra3y, b;d3; w komisyi, votum decisivum [] w sejmie nie b;d; mieli, i tylko zasiada3; w ten czas w Senacie maj; dla dania eksplikacji na zadanie Sejmu.Comments are closed.